CyrLatConverter - jQuery plugin za prebacivanje teksta u ćirilicu ili latinicu

CyrLatConverter je jQuery plugin koji radi transliteraciju sadržaja iz latinince u ćirilicu, kao i iz ćirilice u latinicu. Transliteracija je relativno brza, i na prosečnim web stranicama, na računarima prosečne konfiguracije, brzina se meri u nekoliko desetina milisekundi. Prednost korišćenja jQuery plugin-a za transliteraciju je taj što nema potrebe za održavanjem dve različite verzije za ćirilicu i latinicu, kao i indeksiranje stranice od strane pretraživača može biti na latinici, a onda dinamički prebaciti sadržaj u ćirilicu.

Neke od osobina CyrLatConverter-a:

Pogledajte uputstvo za korišćenje plugin-a koje je krajnje jednostavno. Plugin možete implementirati u već postojeće projekte uz minimalne izmene. Na kraju dokumentacije se nalazi spisak opcija koje možete proslediti pri pozivu plugin-a, link za live demo koji će izvršiti transliteraciju ove stranice, kao i link za download.

Upotreba plugin-a

Nakon učitavanja jquery-a, potrebno je učitati konfiguracioni fajl u kome se nalaze reči koje želimo da izuzmemo iz transliteracije, kao i reči kojima ne želimo da dvoznaci budu prebačeni u odgovarajuće slovo ćirilice sa jednim znakom (Npr. “dj” neće biti prebačeno u “đ”, već će ostati “дј” ). Podrazumevano ime ovog fajla je “cyrlatconverter_ignore_list_rs.js”. Ukoliko nemate potrebu za ovim konfiguracionim fajlom, ne morate ga unositi u stranicu, ali ukoliko želite da koristite njegove mogućnosti, morate ga uneti pre unosa putanje do “cyrlatconverter.js” fajla.

/* index.html file */
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="jquery-1.7.2.min.js"></script>        <!-- obavezno -->
<script src="cyrlatconverter_ignore_list_rs.js"></script> <!-- opcionalno -->
<script src="cyrlatconverter.js"></script>        <!-- obavezno -->
</head>

Svim elementima nad kojima želimo da izvršimo transliteraciju moramo dodati klasu “CyrLatConvert”.

<div class="CyrLatConvert">
  Primer teksta koji može biti ili na ćiriličnom, ili na latiničnom pismu.
</div>
<div class="CyrLatConvert">
  Neki drugi tekst koji želimo da prebacimo iz <strong>latinice</strong> u <strong>ćirilicu</strong> ili obrnuto.
</div>

Ukoliko želimo da vršimo transliteraciju cele stranice potrebno je dodeliti klasu “CyrLatConvert” samo body tagu.

<body class="CyrLatConvert">

Izostavljanje odredjenih reči iz preslovljavanja

Neke od reči ne bi trebalo da budu transliterovane, kao na primer neke engleske reči koje se često koriste u srpskom jeziku, ili reči koje se često koriste na strani koja se transliteruje. Primer nekih od tih reči su “plugin”, “jQuery”, ili čak i “cool”, “default” itd. Postoji više načina da se ovakve reči izostave iz transliteracije. Prvi je da se željena reč, ili deo teksta, obeleži “CyrLatIgnore” klasom. Ovaj način će izostaviti sve reči koje se nalaze unutar taga obeleženog “CyrLatIgnore” klasom, ali ne i njegove “child” tagove.

<div class="CyrLatConvert">
  Ovo je primer gde se <span class="CyrLatIgnore">English word</span> neće preslovljavati, a ostali deo teksta hoće.
</div>

Ukoliko želimo da izostavimo i “child” elemente iz preslovljavanja umesto “CyrLatIgnore” klase možemo koristiti bilo koju klasu, a pri inicijalizaciji plugin-a kao parametar “parent_class_ignore” postavićemo klasu za koju želimo da ignoriše transliteraciju. Primer:

<div class="CyrLatConvert">
Ovo je primer gde se
  <span class="Moja-Klasa-Za-Ignorisanje">
    <span>child 1</span>
    <div>child 2</div>
      <span>child 1 of child 2</span>
    </div>
  </span>
neće preslovljavati, a ostali deo teksta hoće.
</div>
<script>
  $.CyrLatConverter({ parent_class_ignore : 'Moja-Klasa-Za-Ignorisanje' });
</script>

Poslednji, i možda i najpraktičniji način za izostavljanje reči iz transliteracije je njeno definisanje u posebnom konfiguracionom fajlu. Potrebno je uneti reč koja će biti ignorisana u već postojeći spisak, uneti putanju do posebnog konfiguracionog fajla pre putanje do “cyrlatconverter.js”, i to je sve. Postoji još jedna dodatna opcija, a to je podrazumevani prikaz reči za ignorisanje. Na primer ako unesemo “jquery” : “jQuery” u spisak reči za ignorisanje, ignorisaćemo transliteraciju reči “jquery” i pri tome ćemo je prikazati kao “jQuery”. Ako želimo da velika ili mala slova ostanu kao što su u tekstu, unećemo “jquery” : “”. Obratite pažnju da reči koje se preslovljavaju moraju biti napisane malim slovima, a u tekstu će biti ignorisane bez obzira da li su napisane velikim, malim, ili čak mešovitim slovima. Primer reči definisanih za ignorisanje transliteracije:

/* cyrlatconverter_ignore_list_rs.js */
var CyrLatIgnoreList = {
  "plugin" : '',
  "jquery" : 'jQuery',
  "default" : ''
};

U istom konfiguracionom fajlu postoji i niz reči koje će biti izuzete iz prebacivanja reči sa dvoznakom latinice u reč koja se sastoji od jednoznačnog slova ćirilice (Npr. “Njemačka” => “Нјемачка”, a ne “Њемачка”). Ovde ne postoji opcija za podrazumevani prikaz velikih ili malih slova, već će reč biti prikazana kao u originalu. Nova reč se definiše kao “vaša-nova-reč” : ‘’, gde vrednost promenljive uvek mora biti prazna, odnosno ‘’. Reči za ignorisanje takodje moraju biti unete malim slovima, a u stranici će biti ignorisane bez obzira na velika ili mala slova. Primer:

/* cyrlatconverter_ignore_list_rs.js */
var CyrLatIgnore_doubleletters = {
  "autodjelovi" : '',
  "djeca" : '',
  "njemačka" : ''
};

Takodje u istom konfiguracionom fajlu možete uočiti i unapred predefinisan spisak osnova reči koje će biti izuzete iz prebacivanja reči sa dvoznakom latinice u reč koja se sastoji od jednoznačnog slova ćirilice. Razlika izmedju ovog spiska i prethodnog je u tome što će se sve reči koje u sebi sadrže neku reč iz ovog spiska biti izuzete iz spajanja dva slova u jedno, a reči iz prethodnog spiska se moraju doslovno pojaviti u tekstu. Tako da za unetu reč “nadjača” biće ignorisano spajanje dva slova u jedno i za reči “nadjačati”, “nadjačali”, “nadjačano”, i td. Primer:

/* cyrlatconverter_ignore_list_rs.js */
var CyrLatIgnore_doubleletters_base = {
  "adjektiv" : '',
  "budzašto" : '',
  "vanjezič" : ''
  ...
};

Obratite pažnju da su sve liste u izdvojenom konfiguracionom fajlu definisane kao objekti u javascript-u, i poslednji član se NE završava sa zarezom. Ukoliko se slučajno ostavi zarez posle posednjeg člana, većina modernih browser-a će raditi ispravno, ali IE će prijavljivati grešku, i plugin neće raditi.

Izvršavanje transliteracije

Na kraju da bi se izvršila transliteracija elemenata, potrebno je pozvati plugin sa jednim od sledećih parametara:

$.CyrLatConverter('L2C'); <!-- pozovite za izvrsavanje preslovljavanja iz Latinice u Ćirilicu -->

Ukoliko je uključena opcija za hash tag, onda nije potrebno dodatno pozivanje plugin-a, već će se plugin automatski pozvati promenom hash taga. Primer:

<a href="#lat">Latinica</a>
<a href="#cyr">Ćirilica</a>

Ukoliko želite sami da pozovete plugin za transliteraciju sa nekim od gornjih parametara, imajte u vidu da je potrebno pozvati plugin kada je “document.ready”. Sledi primer celokupne inicijalizacije plugin-a, gde ćete najlakše videti kako se plugin poziva.

Poziv korisničke funkcije posle transliteracije

Ukoliko po završenoj transliteraciji želite da pozovete neku dodatnu funkciju možete proslediti željenu funkciju kao opciju parametra. Napomena: kod nekih browser-a će se korisnička funkcija pozvati dva puta.

$.CyrLatConverter({
  onC2L : function(){ /* CODE HERE */ },
  onL2C : function(){ /* CODE HERE */ }
}); 

Kompletan primer

/* primer pomoću dugmeta */
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="jquery-1.7.2.min.js">
<script src="cyrlatconverter_ignore_list_rs.js"></script>
<script src="cyrlatconverter.js"></script>
</head>
<body class="CyrLatConvert">
<button id="cyr_id">Ćirilica</button>
<button id="lat_id">Latinica</button>
...
Ovde ide sadržaj body taga
...
<script>
$.CyrLatConverter({
 button_cyr : "cyr_id",
 button_lat : "lat_id"
});
</script>
</body>
</html>
/* primer pomoću hash taga */
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="jquery-1.7.2.min.js">
<script src="cyrlatconverter_ignore_list_rs.js"></script>
<script src="cyrlatconverter.js"></script>
</head>
<body class="CyrLatConvert">
<a href="#cyr">Ćirilica</a>
<a href="#lat">Latinica</a>
...
Ovde ide sadržaj body taga
...
<script>
$.CyrLatConverter({
 permalink_hash : "on"
});
</script>
</body>
</html>

Opcije

Spisak svih opcija koje podržava “CyrLatConverter”:

cookie_duration
Trajanje cookie-a u danima. Ukoliko se ne navede, podrazumevana vrednost je 7. Ako nekim slučajem ne želite da se pamti poslednja transliteracija, za vrednost “cookie_duration” unesite vrednos “-1”.
parent_class_ignore
Podrazumevana klasa za ignorisanje preslovljavanja je “CyrLatIgnore”, medjutim, ova klasa ignoriše samo prvi nivo unutar obeleženog taga, i ovo je željeno ponašanje. Ukoliko neko želi da nekom klasom ignoriše i sve “child” elemente unutar obeleženog taga može to uraditi podešavanjem opcije “parent_class_ignore”. Potrebno je navesti klase koje će se tretirati kao klase za ignorisanje odvojene zarezom. Npr. {parent_class_ignore: ‘prettyprint, prettyprint linenums’}. Kao što vidite navedeni primer je koristan ukoliko koristite google prettify za prikaz koda, i ovde navodimo da se google prettify klase ignorišu iz preslovljavanja. Takodje obratite pažnju da ime klase mora biti identično klasi u tagu, ukoliko koristite dve ili više klasa, morate ih navesti u istom redu u kome se pojavljuju u tagu. U navedenom primeru to je “prettyprint linenums” deo. Podrazumevana vrednost je prazan string.
permalink_hash
Moguće vrednosti su “on” i “off”. Omogućava izbor da li će se transliteracija pozivati postavljanjem hash taga, ili ne. Podrazumevana vrednost je “off”.
permalink_hash_lat
Definiše tag koji će pokrenuti transliteraciju iz Ćirilice u Latinicu. Podrazumevana vrednost je “#lat”.
permalink_hash_cyr
Definiše tag koji će pokrenuti transliteraciju iz Latinice u Ćirilicu. Podrazumevana vrednost je “#cyr”.
ignore_list_include_unicode
Ukoliko lista reči za ignorisanje u posebnom konfiguracionom fajlu sadrži i ćirilične reči ostavite ovo podešavanje kao “on”, u suprotnom možete ga podesiti na “off” čime ćete dobiti malo ubrzanje pri izvršavanju transliteracije. Podrazumevana vrednost je “on”.
benchmark
Ukoliko je postavljeno na “on” meriće vreme izvršenja transliteracije. Pri korišćenju plugin-a sa pozivom “default” benchmark će se pozvati dva puta, poslednja vrednost je vrednost koju razmatramo. Podrazumevana vrednost je “off”. Napomena: Obratite pažnju da ako je benchmark postavljen na “on”, biće korišćena “eval” funkcija. Najbolje je koristiti benchmark samo u razvoju, a ne i u produkcionoj verziji.
benchmark_eval
Poziv javascript eval funkcije za prikaz vrednosti benchmark-a. Vrednost “%s%” će biti zamenjena sa vremenom izvršavanja transliteracije. Podrazumevana vrednost je “console.log(‘Execution time: %s%’)”.
button_cyr
ID dugmeta, koje kada kliknemo pozivamo transliteraciju iz latinice u ćirilicu.
button_lat
ID dugmeta, koje kada kliknemo pozivamo transliteraciju iz ćirilice u latinicu.
button_default
ID dugmeta, koje kada kliknemo prikazujemo originalni sadržaj stranice.
onC2L
Funkcija koja će se pozvati po završenoj transliteraciji C2L. Default: undefined.
onL2C
Funkcija koja će se pozvati po završenoj transliteraciji L2C. Default: undefined.

Ovde mozete skinuti ( DOWNLOAD ) najnoviji kod, a ukoliko vam se svideo plugin ne zaboravite da lajkujete/podelite ovaj blog sa drugima kako bi ga i drugi koristili. Ukoliko primetite neki bug, prijavite ga u komentarima, ili na GitHub stranici.